تبلیغات
.✿✿.آسمان بلند آرزو.✿✿. - وقتی توانستم انسان را بسازم ،توانستم دنیا را دوباره بسازم....

.✿✿.آسمان بلند آرزو.✿✿.

آسمانی به بلندای آرزو....