تبلیغات
.✿✿.آسمان بلند آرزو.✿✿. - خداوند در مورد آنها از تو سوال نمی کند

.✿✿.آسمان بلند آرزو.✿✿.

آسمانی به بلندای آرزو....


خداوند در مورد آنها از تو سوال نمی کند 
۱- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی‏، بلکه از تو 
خواهد پرسید که چند نفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟ 
۲- خداوند از تو نخواهد پرسید زیر بنای خانه ات چند متر بود، بلکه از تو 
خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟ 

۳- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی، بلکه از تو 
خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟ 

۴- خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود، بلکه از 
تو خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی؟ 
۵- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود، بلکه از تو 
خواهد پرسید آیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟ 
۶- خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی، بلکه از تو خواهد 
پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی؟ 

۷- خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی، بلکه از تو 
خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟ 
۸- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود، بلکه از تو خواهد 
پرسید که چگونه انسانی بودی؟ 
۹- خداوند از تو نخواهد پرسید چرا ایقدر طول کشید تا به جست و جوی 
رستگاری بپردازی، بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به 
عمارت بهشتی خود خواهد برد. 

۱۰- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مقاله را برای دوستانت 
نخواندی، بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود 
احساس شرمندگی می کردی؟

[ یکشنبه 22 مرداد 1391 ] [ 02:22 ب.ظ ] [ ♥سایه آفتاب ♥ ]

[ یه چیزی بگو....() ]